Оригинал (Original)
Автори: Божериков С.В., Димитров, В. П., Милчева П.
Заглавие: Конструиране на машина за утилизиране на отпадъци от електроламповата промишленост
Ключови думи: Машини за утилизация на стъкло, CAD системи.

Библиография

  Издание

  сп. Машиностроителна техника и технологии, брой 1, стр. стр. 34-38, 2019, България, Варна, ISSN 1312-0859
  Autors: Bojerikov S.V., Dimitrov, V. D., MIlcheva P.
  Title: DESIGN OF MACHINE FOR RECYCLING OF WASTE FROM ELECTRIC LAMPS MANUFACTURING INDUSTRY
  Keywords: Machine for glass recycling, CAD systems

  References

   Issue

   Journal MANUFACTURING ENGINEERING, issue 1, pp. 34-38, 2019, Bulgaria, Varna, ISSN 1312-0859

   Вид: статия в списание