Оригинал (Original)
Автори: Петров, Н. И., Димитров, В. П., Димитрова, В. К.
Заглавие: Подход за изследване на вероятността за поразяване на хора при терористичен акт
Ключови думи: вероятност за поразяване, стрелба с огнестрелно оръжие

Абстракт: В настоящия доклад е извършено изчисляване на вероятността за поразяване на важни държавни личности или групи от хора, по които се извършва стрелба с огнестрелно оръжие (ОО) с цел извършване на терористичен акт. Това изчисление би помогнало на службите за сигурност при охрана на въпросните личности и евентуално предпазване от терористични нападения. Актуалността на доклада се повишава от наличната статистика за извършени престъпления в университетите на САЩ и други страни по света.

Библиография

  Издание

  сп. Топлотехника, том 10, брой 1, стр. стр. 16-19, 2019, България, Варна, ISBN ISSN 1314-2550
  Autors: Petrov, N. I., Dimitrov, V. P., Dimitrova, V. K.
  Title: APPROACH FOR RESEARCH OF PROBABILITY FOR PEOPLE DAMAGE
  Keywords: Shooting, Terrorism

  Abstract:

  References

   Issue

   Thermal engineering, vol. 10, issue 1, pp. 16-19, 2019, Bulgaria, Varna, ISBN ISSN 1314-2550

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание