Оригинал (Original)
Автори: Атанасов, К. Т., Димитрова, В. К.
Заглавие: Изследване на химичния състав, структурата и твърдостта на образци от корпусни елементи със специално предназначение
Ключови думи: металографски и спектрален анализи, твърдост, метод на Бринел, корпусни елементи, утилизация

Библиография

  Издание

  сп. Наука, образование, интелект, брой 12, стр. стр. 35 - 41, 2021, България, Ямбол, Регионална библиотека "Г.С. Раковски"-Ямбол, ISBN ISSN1314-717X
  Autors: Atanasov, K. T., Dimitrova, V. K.
  Title: RESEARCH OF THE CHEMICAL COMPOSITION, STRUCTURE AND HARDNESS OF WORKPIECE FROM SHELL ELEMENTS WITH SPECIAL PURPOSE
  Keywords: metallographic and spectral analyzes, hardness, Brinell method, shell elements, utilization

  References

   Issue

   Journal Science, Education, Intelligence, issue 12, pp. 35 - 41, 2021, Bulgaria, Ymbol, GS Rakovski Library - Yambol, ISBN ISSN1314-717X

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание