Оригинал (Original)
Автори: Божериков С.В., Димитров, В. П., Петков Пл.
Заглавие: Конструиране на комбинирана дървообработваща машина абрихт-щрайхмус
Ключови думи: Комбинирани дървообработващи машини, Абрихт-Щрайхмус, CAD системи.

Библиография

  Издание

  сп. Машиностроителна техника и технологии, брой 1, стр. стр. 20-24, 2019, България, Варна, ISBN ISSN 1312-0859
  Autors: Bojerikov S.V., Dimitrov, V. P., Petkov Pl.
  Title: DESIGN OF PLANER / JOINTER COMBO WOODWORKING MACHINE
  Keywords: Planer/Jointer Combo Woodworking Machine, Abricht- & Dickenhobel, CAD systems

  References

   Issue

   Journal MANUFACTURING ENGINEERING, issue 1, pp. 20-24, 2019, Bulgaria, Varna, ISBN ISSN 1312-0859

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание