Оригинал (Original)
Автори: Стоянов, Н. С., Панделова, А. Л., Калъпчийска, Ю. В.
Заглавие: РАЗРАБОТВАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА КОНЦЕНТРАЦИИ НА ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В ЗАКРИТИ ПРОСТРАНСТВА
Ключови думи: атмосферен въздух, PM10, математически модел, закрити пространства, ANOVA

Библиография

  Издание

  , 2020, България,
  Autors: Stoyanov, N. S., Pandelova, A. L., Kalapchiiska, J. V.
  Title: DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL MODEL FOR ANALYSIS AND EVALUATION OF PARTICULATE MATTER CONCENTRATIONS IN INDOOR SPACES
  Keywords: atmospheric air, PM10, mathematical model, indoor spaces, ANOVA

  References

   Issue

   , 2020, Bulgaria,

   Вид: публикация в международен форум