Оригинал (Original)
Автори: Чалъкова, Е. Д.
Заглавие: CAD геометрично моделиране на хидравлична зъбна помпа и оптимална структурна система за сглобяване
Ключови думи: CAD, моделиране, хидравлично, зъбно колело, помпа, оптимално, автоматизирано, система, сглобяване, планиране на материалните изисквания

Библиография

  Издание

  RECENT 63, брой 1, стр. стр. 017-021, 2021, Румъния, Брашов, https://doi.org/10.31926/RECENT.2021.63.017
  Autors: Chalakova, E. D.
  Title: CAD Geometrical Modelling of Hydraulic Gear Pump and Optimal Structural System for Assembling
  Keywords: CAD, modelling, hydraulic, gear, pump, optimal, automated, system, assembling, material requirements planning

  References

   Issue

   RECENT 63, issue 1, pp. 017-021, 2021, Romania, Brasov, https://doi.org/10.31926/RECENT.2021.63.017

   Вид: статия в списание