Оригинал (Original)
Автори: Попова-Генева, А. К., Бошнакова, Р. Н., Марчева, Й. С., Пиндева, Л. И., Цанева, Б. Р.
Заглавие: Ръководство за лабораторни упражнения по химия
Ключови думи: химия, лабораторни упражнения

Библиография

  Издание

  , 2009, България, София, Издателство на ТУ-София, ISBN ISBN: 978-954-438-785-9
  Autors: Popova, A. K., Bocshnakova, R. N., Marcheva, Y. S., Pindeva, L. I., Tzaneva, B. R.
  Title: Manual for laboratory work in chemistry
  Keywords: chemistry, laboratory work

  References

   Issue

   , 2009, Bulgaria, Sofia, Technical University - Sofia, ISBN ISBN: 978-954-438-785-9

   Вид: ръководство