Оригинал (Original)
Автори: Гигов, Б. И.
Заглавие: Изследване на мотокарна хидрообемна трансмисия - Автореферат на дисертация
Ключови думи: хидростатична трансмисия, мотокар, теоретично изследване, експериментални изпитвания

Абстракт: Работата е в областта на безстепенните хидрообемни трансмисии с автоматично регулиране, използвани в мотокарните универсални високоповдигачи. Цел на работата е изследването на параметрите на мотокарна хидрообемна трансмисия и тяхното влияние върху теглително скоростните свойства и горивната икономичност на машината с оглед подобряването им. За постигане на целта са разработени алгоритми за построяване на многопараметрова горивно-икономическа характеристика на кар с хидрообемна трансмисия на базата на математичен модел за аналитично описание на загубите, възникващи в хидрообемната трансмисия. Проведени са експериментални изследвания в лабораторни и пътни условия и анализи на получените резултати за кара с препоръки за практическо приложение.

Библиография

  Издание

  ТУ-София, стр. стр. 50, 2000, България, София, Печатна база на Технически университет - София, ISBN 629.113.65

  Издателските права се държат от Технически университет - София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Gigov, B. I.
  Title: Investigation of Forklift Hydrostatic Transmission - Avtoreferat
  Keywords: hydrostatic transmission, forklift, teoretical investigation, experimental testing

  Abstract: The work is in the field of the stepless hydrostatic transmissions with automatic control, used in universal forklifts. The aim of the work is to study the parameters of a forklift hydraulic transmission and their influence on the tractive-speed properties and fuel economy of the machine in order to improve them. To achieve this objective, algorithms have been developed for the construction of a multiparametric fuel-economy characteristic of a forklift with hydrostatic transmission based on a mathematical model for the analytical description of the losses occurring in the hydrostatic transmission. Experimental examinations were conducted in laboratory and road conditions, and analysis of the results obtained for the car with recommendations for practical application.

  References

   Issue

   TU-Sofia, pp. 50, 2000, Bulgaria, Sofia, Printing base of the Technical University - Sofia, ISBN 629.113.65

   Copyright Технически университет - София

   Full text of the publication

   Цитирания (Citation/s):
   1. Ангелов, И. и П. Кьоргогов, Изследване на режимите на работа за хидростатична трансмисия за ветрогеераторни съоръжения при различни натоварвания на хидромоторите, Научни трудове на Русенския университет "Ангел Кънчев"- 2013, том 52, серия 1.2, ISSN 0205-3322 - 2013 - в български издания

   Вид: автореферат