Оригинал (Original)
Автори: Драганов, В. А., Гигов, Б. И.
Заглавие: Възможност за оценка на увличането на колелата в съвременното транспортно средство. Част I: двуопорен кинетостатичен модел
Ключови думи: увличане на колелата на автомобила, движение в завой

Абстракт: В статията се определят средните стойности на увличането на задния и предния мост при движение на превозното средство в крива. Анализът е направен въз основа на информацията, получена от ABS сензорите в колелата и от сензора за странично ускорение. Използва се идеален модел превозно средство с "нулева" ширина.

Библиография

 1. Петков, Б., 1979, Теория на автомобила, трактора и кара, София, Техника
 2. Аксенов, П., 1989, Многоосные автомобили, Москва, Машиностроение
 3. Раймпель, Й., 1983, Шасси автомобиля, Москва, Машиностроение
 4. Раймпель, Й., 1987, Шасси автомобиля. Амортизаторы, шины, колеса, Москва, Машиностроение
 5. Раймпель, Й., 1987, Шасси автомобиля. Рулевое управление, Москва, Машиностроение
 6. Каталожни материали на фирмите Ford Motor Corp., Daimler-Chrysler AG
 7. Материали на фирмата Continental tires, публикувани в сп. Popular Science №4, 2001 г.
 8. Daniels, J., Automotive Technology. Engineering the Future, FT Automotive Report, 1999
 9. Targ, S., 1976, Theoretical Mechanics. A short couse, Москва, Мир

Издание

Списание Машиностроене научен брой № 5-6/2002, том LI, брой 5, стр. стр. 17÷20, 2002, България, София, Машининтелект - ЕООД, ISSN 0025-455X

Издателските права се държат от Машининтелект - ЕООД

Пълен текст на публикацията

Autors: Draganov, V. A., Gigov, B. I.
Title: Opportunity to assess wheel entrainment in the modern vehicle. Part I: Two-pivot kinetostatic model
Keywords: entrainment wheel of the car, driving in a curve

Abstract: Average values of entrainments of rear and front axles are determinate in case of vehicle movement in curve. The analysis is made on the basis of information received from ABS sensors in wheels and from a lateral acceleration sensor. An ideal vehicle model with "zero" width is used.

References

 1. Петков, Б., 1979, Теория на автомобила, трактора и кара, София, Техника
 2. Аксенов, П., 1989, Многоосные автомобили, Москва, Машиностроение
 3. Раймпель, Й., 1983, Шасси автомобиля, Москва, Машиностроение
 4. Раймпель, Й., 1987, Шасси автомобиля. Амортизаторы, шины, колеса, Москва, Машиностроение
 5. Раймпель, Й., 1987, Шасси автомобиля. Рулевое управление, Москва, Машиностроение
 6. Каталожни материали на фирмите Ford Motor Corp., Daimler-Chrysler AG
 7. Материали на фирмата Continental tires, публикувани в сп. Popular Science №4, 2001 г.
 8. Daniels, J., Automotive Technology. Engineering the Future, FT Automotive Report, 1999
 9. Targ, S., 1976, Theoretical Mechanics. A short couse, Москва, Мир

Issue

Magazinе Machinebuilding, scientific number № 5-6/2002, vol. LI, issue 5, pp. 17÷20, 2002, Bulgaria, Sofia, Machinintelect, ISSN 0025-455X

Copyright Машининтелект - ЕООД

Full text of the publication

Вид: статия в списание