Оригинал (Original)
Автори: Раков, Б. Й., Ружеков, Г. Т.
Заглавие: Подход за двумерно ПИД управление с декуплиращи филтри
Ключови думи: ПИД регулатор, многомерно управление, декуплиращи филтри

Абстракт: Показан е подход за управление на двумерен обект с използване на декуплиращи филтри. Този подход е приложен върху двумерен обект, представен чрез математически модел. Даден е метод за синтез на системата за управление и са направени симулационни изследвания. Получените резултати са сравнени с резултати от многомерен H∞ регулатор.

Библиография

  Издание

  Годишник на Технически Университет София, том 66, брой 2, стр. стр. 315-324, 2016, България, София, Технически Университет София, ISSN 1311 - 0829

  Издателските права се държат от Технически университет София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Rakov, B. Y., Ruzhekov, G. T.
  Title: Approach for two-dimensional PID control with decoupling filters
  Keywords: PID Control, MIMO Control, Decoupling Filters

  Abstract: An approach for control of two-dimensional object using a decoupling filters was shown. This approach is applied to a two-dimensional object represented by a mathematical model. Method of control system design was shown. The result was compared with results from MIMO H∞ regulator.

  References

   Issue

   Proceedings of Technical University of Sofia, vol. 66, issue 2, pp. 315-324, 2016, Bulgaria, Sofia, Technical University of Sofia, ISSN 1311 - 0829

   Copyright Технически университет София

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.