Оригинал (Original)
Автори: Атанасов Т. Г., Николов, Н. Д.
Заглавие: Многомасово числено динамично моделиране на газоразпределителните механизми на двигателите с вътрешно горене с долно разположение на разпределителния вал
Ключови думи: газоразпределителен механизъм, динамичен модел

Абстракт: В статията накратко е изложена теорията на многомасовото моделиране на газоразпределителните механизми при двигатели с долно разположение на разпределителния вал. Изведени са уравненията на движение на съответните маси. Анализирани са съществуващите динамични модели и е направено сравнение между тях. Предложен е нов, по-сложен модел, с пет съсредоточени маси. Същият модел е използван и за изследване движението на клапана при затварянето му, след момента на първоначалния му контакт със седлото.

Библиография

 1. БЕЛЧЕВ, С. Г., 2000, Система за числено динамично моделиране на газоразпределителни механизми за двигатели с вътрешно горене, PhD, <ТУ-Варна>
 2. DEN HARTOG, J. P., 1956, Mechanical vibrations, New York Toronto London, , Mc Graw-Hill Book Company
 3. ДОБРОГАЕВ Р. П., АФАНАСЬЕВ, В. Г., 1976, Четырехмассовая модель привода клапана, Изв. Вузов. Машиностроение, том 2, стр. стр. 104-108
 4. JEON, H. S., PARK, K. J., PARK, Y. S., 1990, An optimal cam profile design considering of a cam-valve system, Experimental Mechanics, том 1, стр. стр. 357-363
 5. КОРЧЕМНЫЙ, Л. В., 1981, Механизм газораспределения автомобильного двигателя, Москва, Машиностроение
 6. МАСЛОВ, Г. С., 1988, Расчеты колебаний валов, Москва, Машиностроение
 7. СТОЯНОВ, В. С., ЖИВКОВ, В.С., ИВАНОВ, Е. М., 1950, Динамика и трептения на ДВГ, София, Техника

Издание

МOTAUTO’01, том 1, стр. стр. 4-8, 2001, България, Варна
Autors: Atanasov T. G., Nikolov, N. D.
Title: Multi-mass numerical dynamic modelling of the OHV-type internal combustion engines valve train mechanism
Keywords: dynamic model, valve train, internal combustion engine

Abstract: The article briefly presents the theory of multi-mass modelling of the valve train mechanisms in engines with lower position of the camshaft. The motion equations of the respective masses are developed. The existing dynamic models have been analysed and a comparison has been made between them. A new, more complex model with five concentrated masses has been proposed. The same model is also used to test the movement of the valve upon closure after the moment of its initial contact with the valve seat.

References

 1. БЕЛЧЕВ, С. Г., 2000, Система за числено динамично моделиране на газоразпределителни механизми за двигатели с вътрешно горене, PhD, <ТУ-Варна>
 2. DEN HARTOG, J. P., 1956, Mechanical vibrations, New York Toronto London, , Mc Graw-Hill Book Company
 3. ДОБРОГАЕВ Р. П., АФАНАСЬЕВ, В. Г., 1976, Четырехмассовая модель привода клапана, Изв. Вузов. Машиностроение, том 2, стр. стр. 104-108
 4. JEON, H. S., PARK, K. J., PARK, Y. S., 1990, An optimal cam profile design considering of a cam-valve system, Experimental Mechanics, том 1, стр. стр. 357-363
 5. КОРЧЕМНЫЙ, Л. В., 1981, Механизм газораспределения автомобильного двигателя, Москва, Машиностроение
 6. МАСЛОВ, Г. С., 1988, Расчеты колебаний валов, Москва, Машиностроение
 7. СТОЯНОВ, В. С., ЖИВКОВ, В.С., ИВАНОВ, Е. М., 1950, Динамика и трептения на ДВГ, София, Техника

Issue

МOTAUTO’01, vol. 1, pp. 4-8, 2001, Bulgaria, Varna

Вид: публикация в национален форум с межд. уч.