Оригинал (Original)
Автори: Минчев, М. С., Дечев, М. Д., Славкова, М. Д.
Заглавие: Гама тороидални магнитопроводи от аморфни магнитно меки сплави
Ключови думи: тороидални лентови магнитопроводи, термична обработка, аморфни магнитно меки сплави, магнитно меки материали

Абстракт: Авторите представят серия лентови тороидални магнитопроводи, навити от аморфни магнитно меки материали. Магнитопроводите са произведени в ТУ София, катедра "Електрически апарати" и са базирани на стандарти IEC 635 -1978 или DIN 42311. В статията са докладвани основните им свойства след термична и термомагнитна обработка.

Библиография

  Издание

  Proceedings of X-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies SIELA'97, May 30-31, Plovdiv, Bulgaria, том 2, стр. стр. 143-148, 1997, България, Пловдив, ISSN 1314-6297
  Autors: Mintchev, M. S., Dechev, M. D., Slavkova, M. D.
  Title: A Series of Toroidal Strip Wound Cores Produced of Amorphous Soft Magnetic Materials
  Keywords: toroidal strip wound cores, thermal treatment, thermomagnetic treatment, amorphous soft magnetic alloys, soft magnetic materials

  Abstract: The authors introduce a series of toroidal strip wound cores produced of amorphous soft magnetic materials. The cores are made in TU Sofia, Department of Electrical Apparatus and are based on IEC 635 -1978 - or DIN 42311 . Also the paper reports on their main properties after heat treatment, and after thermomagnetic treatment.

  References

   Issue

   Proceedings of X-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies SIELA'97, May 30-31, Plovdiv, Bulgaria, vol. 2, pp. 143-148, 1997, Bulgaria, Plovdiv, ISSN 1314-6297

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание