Оригинал (Original)
Автори: Славкова, М. Д.
Заглавие: Ъглова грешка на токови трансформатори при еднополупериодно изправен първичен ток
Ключови думи: токови трансформатори, еднополупериоден изправен първичен ток, ъглова грешка

Абстракт: В много от приложенията на токови трансформатори има изискване за работата им при еднополупериодно изправен първичен ток. Целта на настоящата работа е да се определи ъгловата грешка на линейни токови трансформатори работещи при такъв режим при различни товари и промяна на първичния ток. Направен е анализ с помощта на програмния продукт PSpice.

Библиография

 1. Бонев, С., Писарев,A., Измерителни трансформатори, София, Техника, 1980
 2. Афанасьeв В., и др., Трансформаторы тока, Ленинград, Энергия, 1980
 3. БДС 448:1983
 4. Казанский, В., Трансформаторы тока в схемах релейной защиты, Москва, Энергия, 1969
 5. Slavkova, M., Mintchev, M., Operational Performance of Current Transformers with Half-Wave Rectified Primary Current, ELMA'2002, Sofia, September 13-14, 2002, Vol. 2, pp.124-131
 6. IEC 687/92; IEC 1036/90; IEC 145/63; BDS 17371-95

Издание

Списание Е+Е, Електротехника и електроника, 2006, брой 3-4, брой 3, стр. стр. 51-53, 2006, България, София, CEEC България, ISSN 0861-4717

Издателските права се държат от CEEC България

Autors: Slavkova, M. D.
Title: Phase Displacement of Current Тransformers with a Half-Wave Rectified Primary Current.
Keywords: current transformers, half-wave rectified primary current, phase displacement

Abstract: In many applications of current transformers there is a requirement for operating with a half-wave rectified primary current. The purpose of the present work is to define the phase displacement of linear current transformers in this regime at different loads and primary currents. The analysis is performed by using the software product PSpice.

References

 1. Бонев, С., Писарев,A., Измерителни трансформатори, София, Техника, 1980
 2. Афанасьeв В., и др., Трансформаторы тока, Ленинград, Энергия, 1980
 3. БДС 448:1983
 4. Казанский, В., Трансформаторы тока в схемах релейной защиты, Москва, Энергия, 1969
 5. Slavkova, M., Mintchev, M., Operational Performance of Current Transformers with Half-Wave Rectified Primary Current, ELMA'2002, Sofia, September 13-14, 2002, Vol. 2, pp.124-131
 6. IEC 687/92; IEC 1036/90; IEC 145/63; BDS 17371-95

Issue

Journal E+E, Electrotehnica & Electronica, 2006, 3-4, issue 3, pp. 51-53, 2006, Bulgaria, Sofia, CEEC Bulgaria, ISSN 0861-4717

Copyright CEEC България

Цитирания (Citation/s):
1. M. Slavkova, "Application of Current Transformers in Power Electronics Converters with Voltage Feedback," 2020 21st International Symposium on Electrical Apparatus & Technologies (SIELA), Bourgas, Bulgaria, 2020, pp. 1-8, doi: 10.1109/SIELA49118.2020.9167051 - 2020 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в Web of Science