Оригинал (Original)
Автори: Минчев, М. С., Славкова, М. Д.
Заглавие: Приложение на аморфна метална сплав във високочестотен трансформатор за DC/DC преобразувател при малка несиметрия в захранващото напрежение
Ключови думи: високочестотен трансформатор, DC/DC преобразувател, аморфна метална сплав, приложение на аморфни метални сплави, магнитно меки материали

Абстракт: Описани са особеностите на работата на мостов DC/DC преобразувател при малка несиметрия в захранващото напрежение. Асиметричното намагнитване, причинено от разликата във времената на превключване на отделните полупроводникови елементи, може да бъде компенсирано до симетрично намагнитване чрез избор на магнитен материал с полегат "F" хистерезисен цикъл. Дават се препоръки, основни зависимости и насоки за оразмеряване на магнитопровода.

Библиография

  1. N. Kobayashi, at al., Transient Analysis of the Full BridgeType DC/DC Converters Exhibiting Asymmetrical Magnetization, JBMSAEM’98, Sofia, Bulgaria
  2. А.И.Бертинов, Д.Б.Кофман, Тороидальнье трансформаторьй статических преобразувателей, Энергия, Москва 1970
  3. М.Минчев, П. Пенчев, Безконтактни апарати, Техника, София, 1975
  4. R. Boll, Weichmagnetsche werkstoffe, VAC Gmbh., Hanau, 1990
  5. Soft magnetic materials and Semi-finished Products, VAC Gmbh., Hanau, 1996

Издание

Proceedings of XI-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies SIELA'99, May 27-28, 1999, Plovdiv, Bulgaria, стр. стр. 148-153, 1999, България, Пловдив, ISSN 1314-6297
Autors: Mintchev, M. S., Slavkova, M. D.
Title: Application of Amorphous Metallic Alloy in High-Frequency Transformer for DC/DC Transducer at Low Asymmetry in Supply Voltage
Keywords: HIGH-FREQUENCY TRANSFORMER , DC/DC TRANSDUCER,AMORPHOUS METALLIC ALLOY, application orf amorphous metallic alloys, soft magnetic materials

Abstract: The special operation features of full bridge DC/DC converter at low asymmetry in supply voltage are described. The asymmetrical magnetization caused by the switching time deviation is being recovered to the symmetrical magnetization by choosing a magnetic core material with flat (F) hysteresis loop. Recommendations and basic relations for dimensioning of the magnetic core are given.

References

  1. N. Kobayashi, at al., Transient Analysis of the Full BridgeType DC/DC Converters Exhibiting Asymmetrical Magnetization, JBMSAEM’98, Sofia, Bulgaria
  2. А.И.Бертинов, Д.Б.Кофман, Тороидальнье трансформаторьй статических преобразувателей, Энергия, Москва 1970
  3. М.Минчев, П. Пенчев, Безконтактни апарати, Техника, София, 1975
  4. R. Boll, Weichmagnetsche werkstoffe, VAC Gmbh., Hanau, 1990
  5. Soft magnetic materials and Semi-finished Products, VAC Gmbh., Hanau, 1996

Issue

Proceedings of XI-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies SIELA'99, May 27-28, 1999, Plovdiv, Bulgaria, pp. 148-153, 1999, Bulgaria, Plovdiv, ISSN 1314-6297

Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание