Оригинал (Original)
Автори: Драганов, В. А., Гигов, Б. И.
Заглавие: Възможност за оценка на увличането на колелата в съвременното транспортно средство. Част II: четириопорен кинетостатичен модел
Ключови думи: увличане на колелата на автомобила, движение в завой

Абстракт: Oпределят се увличанията на еластични колела при движение на автомобила в завой. Движението на превозното средство се описва с информация, получена от ABS сензори в колелата и от сензор за странично ускорение. Оценява се влиянието на отклонението от условието за чисто търкаляне на колелата.

Библиография

  1. Петков, Б., 1979, Теория на автомобила, трактора и кара, София, Техника
  2. Раймпель, Й., 1987, Шасси автомобиля. Амортизаторы, шины, колеса, Москва, Машиностроение
  3. Раймпель, Й., 1987, Шасси автомобиля. Рулевое управление, Москва, Машиностроение
  4. Каталожни материали на фирмите BMW AG, Ford Motor Corp., Daimler-Chrysler AG
  5. Jivkov, V. and T. Stoev, Kinematics of Elastic Lateral Drifting of a Real Automobile Wheel in a Curve Regime, сп. Механика на машините, В., кн. 4, 1998

Издание

Списание Машиностроене научен брой № 1-2/2003, том LI, брой 1, стр. стр. 7÷11, 2003, България, София, Машининтелект - ЕООД, ISSN 0025-455X

Издателските права се държат от Машининтелект - ЕООД

Пълен текст на публикацията

Autors: Draganov, V. A., Gigov, B. I.
Title: Opportunity to assess wheel entrainment in the modern vehicle. Part II: four-pivot kinetostatic model
Keywords: entrainment wheel of the car, driving in a curve

Abstract: Entrainments of elastic wheels are determined in case of vehicle movement in curve regime. The vehicle movement is described by information received from ABS sensors in wheels and from a lateral acceleration sensor. The influence of deviation from condition for pure rolling of wheels is estimated.

References

  1. Петков, Б., 1979, Теория на автомобила, трактора и кара, София, Техника
  2. Раймпель, Й., 1987, Шасси автомобиля. Амортизаторы, шины, колеса, Москва, Машиностроение
  3. Раймпель, Й., 1987, Шасси автомобиля. Рулевое управление, Москва, Машиностроение
  4. Каталожни материали на фирмите BMW AG, Ford Motor Corp., Daimler-Chrysler AG
  5. Jivkov, V. and T. Stoev, Kinematics of Elastic Lateral Drifting of a Real Automobile Wheel in a Curve Regime, сп. Механика на машините, В., кн. 4, 1998

Issue

Magazinе Machinebuilding, scientific number № 1-2/2003, vol. LI, issue 1, pp. 7÷11, 2003, Bulgaria, Sofia, Machinintelect, ISSN 0025-455X

Copyright Машининтелект - ЕООД

Full text of the publication

Вид: статия в списание