Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: K. Ignatova., Marcheva, Y. S.
Title: Kinetics of electrodeposition of NiP, CoP and NiCoP coatings depending on sodium hypophosphite concentration
Keywords: electrodeposition kinetics, phosphorous-containing alloys, chemical composition

References

    Issue
    Journal of Chemical Technology and Metallurgy, vol. 53, issue 3, pp. 549-555, 2018, Bulgaria, ХТМУ, ISBN ISSN 1314-7471

    Вид: статия в списание, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus

    Въведена от: доц. д-р Йорданка Стефанова Марчева