Оригинал (Original)
Автори: Марчева, Й. С.
Заглавие: Анодно поведение на нисковъглеродна стомана във фосфатни среди и неговата връзка с корозионното напукване
Ключови думи: анодно поведение, поляризационни криви, механизми на анодно разтваряне, фосфатни разтвори, корозионно напукване,

Библиография

  Издание

  , 2014, България, София, Издателство на ТУ – София, ISBN ISBN: 978-619-167-123-6
  Autors: Marcheva, Y. S.
  Title: Anodic behaviour of low-carbon steel in phosphate solutions and relation to stress-corrosion cracking
  Keywords: anodic behaviour, polarization curves, mechanism of anodic dissolution, phosphate solutions, stress-corrosion cracking

  References

   Issue

   , 2014, Bulgaria, Sofia, Publishing house of Technical University- Sofia, ISBN ISBN: 978-619-167-123-6

   Вид: книга/глава(и) от книга