Оригинал (Original)
Автори: Минчев, М. С., Славкова, М. Д.
Заглавие: Изисквания към изолацията на аморфни ленти за магнитопроводи при високи скорости на пренамагнитване
Ключови думи: аморфна сплав, тороидален магнитопровод, изолация, лентов магнитопровод, пренамагнитване

Абстракт: В статията са описани основните изисквания относно механичната, електрическа и термична устойчивост на изолацията на аморфни ленти, както и устойчивостта им на влага. Авторите определят и способ за изчисляване на допустимото изолационно напрежение.

Библиография

  Издание

  Proceedings of X-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies SIELA'97, May 30-31, Plovdiv, Bulgaria, том 2, стр. стр. 137-142, 1997, България, Пловдив, ISSN 1314-6297
  Autors: Mintchev, M. S., Slavkova, M. D.
  Title: Requirements for the Amorphous Strips Insulation of Toroidal Cores at High Magnetization Rates
  Keywords: amorphous alloy, toroidal core, insulation, strip core, magnetization

  Abstract: The basic requirements for mechanical, electrical and thermal stability as well as moisture resistance, are described in the paper. The authors also determined methodology for estimation the allowable insulation voltage.

  References

   Issue

   Proceedings of X-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies SIELA'97, May 30-31, Plovdiv, Bulgaria, vol. 2, pp. 137-142, 1997, Bulgaria, Plovdiv, ISSN 1314-6297

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание