Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Ruskova, K. G., Taneva L., Lirkov A.
Title: Materials for Electromagnetic Interference Shielding
Keywords: electromagnetic interference, shielding, magnetic field

References

    Issue
    IV International Scientific Conference“Technics.Technology.Education.Safety”, vol. 1, issue 8, pp. 102-105, 2016, Bulgaria, ISBN ISSN 1310-3946

    Вид: постер/презентация в международен форум, публикация в реферирано издание

    Въведена от: гл. ас. д-р Камелия Георгиева Рускова