Оригинал (Original)
Автори: Динев, П. Д., Л. Костова., Николова, Д. Н.
Заглавие: Плазмено-подпомогнато импрегниране с йонно-активни водни разтвори на забавители на горенето
Ключови думи: plasma-aided impregnation, flame retardants, plasma treatment

Абстракт: Плазмено подпомогнатото импрегниране на дърво и дървесни продукти е един нов технологичен подход към огнезащитата на горими материали, който разширява приложението си при промяна на йонната активност на водните разтвори на забавители на горенето. Внасянето на забавителите на горене в по-голямо количество на по-голяма дълбочина се сблъсква с необичайно поведение на защитния слой при горенето – формираният дебел овъглен слой в областта на огневия контакт се напуква, образува капачки и осигурява огневия пробив на слоя.

Библиография

  Издание

  Четвърта Научна Конференция Пожарна и Аварийна Безопасност ‘2007”, стр. стр. 140-147, 2007, България, София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Dineff, P. D., L. Kostova., Gospodinova, D. N.
  Title: Plasma-aided impregnation with ion-active aqueous solutions of flame retardants
  Keywords: plasma-aided impregnation, flame retardants, plasma treatment

  Abstract:

  References

   Issue

   Fourth scientific conference “Fire and emergency safety’2007”, pp. 140-147, 2007, Bulgaria, Sofia

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум