Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Павлова, Й. П.
Заглавие: „Концепциите за „съдбата“: източник на примирение или прогрес в човешкия живот”,
Ключови думи: съдба, човек, развитие

Библиография

  Издание
  Мanagement and engineering 14, том 2, брой 14, стр. стр. 1216-1236, 2014, България, Созопол, ТУ_София, ISSN 1310-3946

  Autors: Pavlova, Y. P.
  Title: Conceptions of fate
  Keywords: fate, human, progress

  References

   Issue
   Мanagement and engineering 14, vol. 2, issue 14, pp. 1216-1236, 2014, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISSN 1310-3946

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание

   Въведена от: доц. д-р Йоана Петрова Павлова