Оригинал (Original)
Автори: Павлова, Й. П.
Заглавие: Мотивация на човешкия капитал по време на криза
Ключови думи: мотивация, човешки резурси

Библиография

  Издание

  Мanagement and engineering 12, том 1, брой 12, стр. стр. 268-274, 2012, България, Созопол, ТУ_София, ISSN 1310-3946
  Autors: Pavlova, Y. P.
  Title: Motivation of Human Resourses during crisis
  Keywords: motivation, human resources

  References

   Issue

   Мanagement and engineering 12, vol. 1, issue 12, pp. 268-274, 2012, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISSN 1310-3946

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание