Оригинал (Original)
Автори: Динев, П. Д., Николова, Д. Н.
Заглавие: Технологични характеристики на магнетронен диелектричен бариерен разряд във вакуум
Ключови думи: magnetron dielectric barrier discharge, technological characteristics

Абстракт: В тази работа се разглежда поведението на магнетронен диелектричен ба-риерен (DBD) разряд при атмосферно и понижено налягане (във вакуум). Доказано е експериментално, че независимо от действието на външните фактори наля-гането и силовото постоянно магнитно поле, DBD запазва своя характер на по-ведение – той гори при постоянен пад на напрежение върху електродната сис-тема, т. е. той се основава на един и същ вид елементарни процеси, протичащи в разрядната междина. Магнетронният DBD се възприема като разновидност на бариерния разряд, който има висока технологична ефективност във вакуум, как-то би трябвало да се очаква в областта на 0,1 kPa.

Библиография

  Издание

  25-та Юбилейна Научна Конференция с Международно Участие МТФ`2007, том 1, стр. стр. 238-244, 2007, България, Созопол

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Dineff, P. D., Gospodinova, D. N.
  Title: Technological characteristics of magnetron dielectric barrier discharge at low pressure
  Keywords: magnetron dielectric barrier discharge, technological characteristics

  Abstract: The Magnetron Dielectric Barrier Discharge (MDBD) is a similar form of the well known Dielectric Barrier Discharge that ignite and burn at atmospheric pressure and room tem-perature under industrial frequency. DBDs are the basic technological discharges produc-ing cold plasma in this conditions used in plasma-chemical surface modification technologi

  References

   Issue

   25-th Jubilee Scientific Conference with international participation MTF’2007, vol. 1, pp. 238-244, 2007, Bulgaria, Sozopol

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.