Оригинал (Original)
Автори: П. Динев., Николова, Д. Н.
Заглавие: Технологични характеристики на магнетронен диелектричен бариерен разряд при атмосферно налягане
Ключови думи: magnetron dielectric barrier discharge, atmospheric pressure

Абстракт: Диелектричният бариерен (DBD) разряд се разглежда като технологична разновидност на нормалния тлеещ DC разряд при ниско налягане, който от своя страна гори при атмосферно налягане и промишлена честота и стои в основата на много плазмено-химични технологии за повърхнинна модификация на нискоенергийни повърхности. Настоящата работа предлага изследване на технологичните характеристики на една нова плазмена технологична система, изградена на основата на магнетронния диелектричен бариерен р

Библиография

  Издание

  25-та Юбилейна Научна Конференция с Международно участие МТФ`2007, том 1, стр. стр. 232-237, 2007, България, Созопол, ISBN 9989 - 786 - 06 - 2

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Dineff P. D., Gospodinova, D. N.
  Title: Technological characteristics of magnetron dielectric barrier discharge at atmospheric pressure
  Keywords: magnetron dielectric barrier discharge, atmospheric pressure

  Abstract: The Dielectric Barrier Discharges (DBD) is well known as a similar form of low pressure glow DC discharge, that ignite and burn at atmospheric pressure under industrial frequency. Dielectric barrier discharges is the basic technological discharge producing cold plasma used in plasma-chemical surface modification technologies. A new magnetron dielectric barrier discharge plasma system is created by DBD burning in permanent magnetic field. Its technological characteristics are investigated in this paper.

  References

   Issue

   25-th Jubilee Scientific Conference with international participation MTF’2007, vol. 1, pp. 232-237, 2007, Bulgaria, Sozopol, ISBN 9989 - 786 - 06 - 2

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.