Оригинал (Original)
Автори: Тодоров И., Александрова-Пандиева, М. П.
Заглавие: Проектиране на тънкослоен пиезоелектричен генератор върху гъвкав носител
Ключови думи: тънкослоен пиезоелектричен генератор, гъвкав носител

Библиография

  Издание

  XV Национална младежка научно-практическа конференция, стр. стр. 63-69, 2017, България,
  Autors: Todorov, I., Aleksandrova, M. P.
  Title: Design of thin film piezoelectric generator on flexible substrate
  Keywords: Design of thin film piezoelectric generator

  References

   Issue

   XV National Youth Scientific and Practical Conference, pp. 63-69, 2017, Bulgaria,

   Вид: постер/презентация в национален форум, публикация в реферирано издание