Оригинал (Original)
Автори: Видеков, В. Х., Цанева, Б. Р., Бояджиев С., Ячовски А.
Заглавие: Вариант на твърдотелно анизотропно контактуване
Ключови думи: аноден алуминиев оксид, анизотропно контактуване

Абстракт: В статията се разглежда един алтернативен метод за контактуване и връзка между електронни елементи. Предлага се вместо известните анизотропни лепила да се използва анизотропно проводяща пластина. Разгледана е конструкция на такава пластина и са дадени основни параметри. Предложен е вариант за технологично изготвяне на база нанопорист аноден оксид на алуминий

Библиография

  Издание

  Годишник на Техническия университет – София, том 59, брой 1, стр. стр. 7-12, 2009, България, София, ТУ-София, ISSN 1311-0829
  Autors: Videkov, V. H., Tzaneva, B. R., Boyadjiev S., Yachovski A.
  Title: A version of solid anisotropic contacting
  Keywords: anodic aluminum oxide, anisotropic contacting

  Abstract: This paper presents an alternative method for contacting and connection between electronic components. An anisotropic conducting plate is suggested to be used Instead of the well-known anisotropic adhesives. The construction of such а plate and its basic parameters are presented. А technological version for preparation based on nanoporous anodic aluminum oxide is suggested.

  References

   Issue

   Proceedings of Technical University of Sofia, vol. 59, issue 1, pp. 7-12, 2009, Bulgaria, Sofia, Tecnical University of Sofia, ISSN 1311-0829

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar