Оригинал (Original)
Автори: Цонев, В. Ц., Борисов, Б. А., Мухтаров, И. В., Кузманов, Н. И.
Заглавие: Изпитвателна машина за експериментални изследвания в условията на високи температури
Ключови думи: -

Абстракт: В статията е описана конструкцията на изпитвателна машина за изследване поведението на материалите в условията на високи температури. При проектирането и са използвани съвременни софтуерни продукти, позволяващи оптимизиране на конструкцията. С помощта на числени симулации и натрупан опит от предишни разработки е направен проект и е изработена изпитвателната машина. Установено е, че тя отговаря на заложените в проекта параметри.

Библиография

  Издание

  БулТранс-2017, стр. стр. 64-68, 2017, България, Созопол, ТУ-София, ISSN 1313-955X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Tsonev, V. T., Borisov, B. A., Muhtarov, I. V., Kuzmanov, N. I.
  Title: Testing machine for experimental investigation in high temperature conditions
  Keywords: -

  Abstract: In this paper is described the design of testing machine for experimental investigation in high temperature conditions. during its design state of the art CAD/CAM software was used witch allow its optimization. Using FEM and previous experience a project was mage and machine was build. It was determined that it met the conditions stipulated in the project.

  References

   Issue

   BulTrans-2017, pp. 64-68, 2017, Bulgaria, Sozopol, Bulgaria, TU-Sofia, ISSN 1313-955X

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание