Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Рускова, К. Г., Дамянов Б.
Заглавие: Етанолът като биогориво
Ключови думи: биогориво, етанол

Библиография

  Издание
  "Енергиен форум", стр. стр. 390-395, 2012, България, Варна, Сборник доклади

  Autors: Ruskova, K. G., Damianov B.
  Title: Biofuel Ethanol
  Keywords: biofuel, ethanol, fuel mixur

  References

   Issue
   ENERGY FORUM, pp. 390-395, 2012, Bulgaria, Varna, Proceedings

   Вид: постер/презентация в международен форум, публикация в реферирано издание

   Въведена от: гл. ас. д-р Камелия Георгиева Рускова