Оригинал (Original)
Автори: Танева Л., Рускова, К. Г., Юсуф Юсуф.
Заглавие: Изследване на свойствата на някои материали за защита от електромагнитни лъчения
Ключови думи: електромагнитни лъчения, екраниране, еластомерни материали

Библиография

  Издание

  "Студентска и докторантска научна сесия"СДНС16", стр. стр. 91-100, 2016, България, Благоевград, Сборник доклади, ISSN 2367-9441
  Autors: Taneva L., Ruskova, K. G., Josoph J.
  Title: Investigation on the properties of some materials for electromagnetic shielding
  Keywords: electomagnetic interference shielding, elastomer materials

  References

   Issue

   SDSS16, pp. 91-100, 2016, Bulgaria, Blagoevgrad, Proceedings, ISSN 2367-9441

   Вид: постер/презентация в национален форум, публикация в реферирано издание