Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Ruskova, K. G., Damianov B.
Title: How Does 10% Ethanol composition of Gasoline Affect Car Engine Performance
Keywords: etanol, biofuel, fuel mixture, car engine performance

References

    Issue
    “Machines. Technologies. Materials”, issue 10, pp. 3-6, 2016, Bulgaria, ISBN ISSN 1313-0226

    Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание

    Въведена от: гл. ас. д-р Камелия Георгиева Рускова