Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Christian Girginov., Zahariev, A. S., Ivan Kanazirski.
Title: Breakdown phenomena during the formation of complex anodic oxide films on aluminium
Keywords: anodic oxide lms, breakdown voltage, pore- lling, reanodization

References

    Issue
    Comptes Rendus de l’ Academie Bulgare des Sciences, vol. 64, pp. 1117-1122, 2011, Bulgaria,

    Вид: статия в списание, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание

    Въведена от: доц. д-р Александър Стефанов Захариев