Оригинал (Original)
Автори: Христов, В. Д.
Заглавие: ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ЧЕСТОТНИТЕ ИНВЕРТОРИ В СИСТЕМИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ-1 част
Ключови думи: матричен инвертор, регулируеми електрозадвижвания

Абстракт: настоящата работа са представени видовете честотни инвертори използвани в регулируемите системи за електрозадвижване. Разгледани са тенденциите на развитие на честотните инвертори и са представена технологията на матричните инвертори

Библиография

  Издание

  TechCo – Lovech 2017, стр. стр. 240, 2017, България, ЛОВЕЧ, Университетско издателство “Васил Априлов” – Габрово, DOI Формат: 70/100/16

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Hristov, V. D.
  Title: TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF FREQUENCY INVERTERS IN ELECTRIC POWER SYSTEMS - 1 part
  Keywords: matrix inverter, adjustable electric drives

  Abstract: the present work presents the frequency types inverters used in adjustable electric drive systems. The development trends of the frequency inverters are examined presented the technology of the matrix inverters

  References

   Issue

   TechCo – Lovech 2017, pp. 240, 2017, Bulgaria, Lovech, TechCo – Lovech 2017, DOI Формат: 70/100/16

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.