Оригинал (Original)
Автори: Иванова, Д. А.
Заглавие: Архитектура на системна мрежа за колективна комуникация ГРАНД-КЛОС в суперкомпютри
Ключови думи: Гранд Клос Архитектура, Колективни Мрежи, Суперкомпютри, OMNeT++, MPI, Комуникационна Производителност

Абстракт: Развитието на технологиите и иновациите повишават изискванията за високопроизводителните изчислителни ресурси да разрастват с бързи темпове. Паралелната производителност на системната мрежова архитектура за колективни комуникации е критичен фактор, влияещ върху скоростта и ефективността на суперкомпютрите и следващото поколение архитектури. В тази статия е представена модерна архитектура на колективна мрежа с топология "Grand Clos" която да покрие нуждите за ефективна и високоскоростна комуникация на суперкомпютрите. В комуникационните характеристики на предложената нова архитектура за колективни комуникации се оценява въз основа на паралелни симулационни модели използващи OMNET++ рамка (C++, MPI). Симулационните тестове се изпълняват на IBM HS22 Blade Center, намиращ се в лабораторията по „Високопроизводителни компютърни системи и ГРИД технологии“ на ТУ-София. Анализ на резултатите от симулациите е извършен и представен.

Библиография

  Издание

  Национална младежка школа и борса за научни идеи в областта на информационните и комуникационните технологии, том 1, брой 1, стр. стр. 67-72, 2013, България, Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", ISSN 1314-9024

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Ivanova, D. A.
  Title: “GRAND – CLOS” System Area Network for Collective Communication in supercomputers
  Keywords: Grad Clos Architectural Design, Collective Networks, Supercomputers, OMNeT++, MPI, Communication Performance Evaluation

  Abstract: As innovative approaches and last trends engineering computing methodologies the demands for high-speed computational resources are growing at a rapid rate. The parallel computer performance of system network architecture of collective communications is a critical factor influencing the speed up and performance of supercomputers which design the next generation architecture of modern supercomputers. In this paper modern collective network architecture of “Grand Clos” topology design is proposed to cover the needs of efficient and high-speed communication on supercomputers. The communication performance of the proposed new architectural design for collective communications is evaluated on the basis of parallel simulation models using the framework OMNET++ (C++, MPI). The simulation tests are running on IBM HS22 Blade Center, located at High-Performance and GRID Computing Laboratory, Computer Systems Department, TU-Sofia. Analysis of simulation results has been performed and presented.

  References

   Issue

   National Youth School and Exchange Research Ideas in the field of Information and Communication Technologies, vol. 1, issue 1, pp. 67-72, 2013, Bulgaria, Ruse, Publishing Center at the Ruse University "Angel Kanchev", ISSN 1314-9024

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание