Оригинал (Original)
Автори: Ружеков, Г. Т., Тиянов И.
Заглавие: Лабораторен стенд "Вятърен генератор" - система за управление
Ключови думи: Моделиране, ПЛК, Системи за управление, „СКАДА” система

Абстракт: В доклада се представя разработената система за управление на лабораторен стенд "Вятърен генератор". Използва се програмируем логичеки контролер на Siemens S7-1200 и WinCC Flexible SCADA система. Използва се съществуващ лабораторен стенд в лаборатория „Хидроенергетика и хидравлични турбомашини” към в катедра „Хидроаеродинамика и хидравлични машини”, към Енергомашиностроителен факултет, Техническия университет - София.

Библиография

  Издание

  XXI Международен симпозиум "Управление на топлоенергийни обекти и системи", стр. стр. 4, 2013, България, Банкя, ISSN 1313-2237

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Ruzhekov, G. T., Tiyanov I.
  Title: LABORATORY BENCH “WIND GENERATOR” – CONTROL SYSTEM
  Keywords: PLC-based Control, Wind Generator, SCADA

  Abstract: The developed control system for laboratory bench – “Wind Generator” is presented in this paper. The system is based on Siemens S7-1200 programmable controller and Siemens WinCC Flexible SCADA system. Used an existing laboratory bench at the Laboratory “Hydropower and hydraulic turbo machine” at the department of Hydroaerodynamics and Hydraulic Machines, Faculty of Power Engineering and Power Machines, Technical University of Sofia.

  References

   Issue

   Symposium Control of Energy, Industrial and Ecological Systems, pp. 4, 2013, Bulgaria, Sofia, ISSN 1313-2237

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум