Оригинал (Original)
Автори: Стоев, Л. Ж.
Заглавие: Обработване на стъпални отвори в наклонени повърхнини
Ключови думи: стъпални отвори, наклонени повърхнини, прекъснато рязане, фрезоване, свредловане, ролкови танкети

Абстракт: Изследвани и анализирани са различни технологични схеми за обработване на стъпални отвори за болтове със скрита глава в наклонени повърхнини на ролкови танкети. Представени са резултати от проведените опити за фрезоване с осево подаване и директно свредловане със специализиран инструмент на фирма Mapal. Целта на проведените експерименти е откриване на подходяща технологична схема и инструменти за увеличаване на производителността при обработване на стъпални отвори в наклонени повърхнини на ролкови танкети, повишаване на точността на тяхната форма и размери при постигане на изискваната грапавост.

Библиография

  Издание

  конференция "Машиностроене и машинознание", 2013, България, курорт "Св. Св. Константин и Елена", предстои издаване в сп. "Машиностроене и машинознание"

  Издателските права се държат от сп. "Машиностроене и машинознание"

  Пълен текст на публикацията

  Autors: S, L. Z.
  Title: Machining of stepped holes into inclined surfaces
  Keywords: stepped holes, inclined surfaces, interrupted cutting, milling, drilling, linear roller bearings

  Abstract: There are investigated and analyzed different technological schemes for machining of stepped holes for sunk screws into inclined surfaces of linear roller bearings. There are presented the results from the experiments for axial feed milling and direct drilling with special tools produced by Mapal company. The aim of the conducted experiments is establishment of suitable technological scheme and tools to increase productivity when machining stepped holes in inclined surfaces of liner roller bearings, increasing surface form and dimensional accuracy and providing the required surface finish.

  References

   Issue

   конференция "Машиностроене и машинознание", 2013, Bulgaria, курорт "Св. Св. Константин и Елена", предстои издаване в сп. "Машиностроене и машинознание"

   Copyright сп. "Машиностроене и машинознание"

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание