Оригинал (Original)
Автори: Червенков, А. Г., Червенкова, Т. В., Христова И. Х.
Заглавие: Изследване индуктивното влияние на въздушна линия за високо напрежение върху електротехнически съоръжения
Ключови думи: електромагнитна съвместимост, електромагнитни смущения, инду

Абстракт: В статията се разглеждат вредните електромагнитни смущения в линии за ниско напрежение и линии за комуникация и пренос на данни, създавани от въздушни електропроводи за високо напрежение. Анализира се индуктивното проникване на електромагнитните смущения в линиите за ниско напрежение и линии за комуникации, разположени в близост до въздушните електропроводи за високо напрежение. Изчислява се взаимната им индуктивност и се определя индуктираното напрежение в проводниците на комуникационните линии.

Библиография

 1. Paul C. R., 1992, Introduction to Electromagnetic Compatibility, 2nd ed., New Jersey, John Wiley & Sons, Inc.
 2. Habiger E., 1998, Electromagnetic Compatibility, Heidelberg, Hüthig Verlag.
 3. Калантаров П.Л, 1986, Расчет индуктивностей, Ленинград, Энергоатомиздат.
 4. Генков Н. Т., 1990, Механична част на електрическите мрежи, София, ТУ-София.
 5. Червенкова Т.В., 2013, Източници на електромагнитни смущения и начините на проникването им в електротехнически обекти, Годишник на ТУ-Сливен, том 5, стр. стр. .
 6. Харлов Н.Н., 2007, Электромагнитная совместимость в электроэнергетике., Томск, Издательство ТПУ.

Издание

Енергетика, брой 6, 2013, България, София, Енергетика, ISSN 0324-1521

Пълен текст на публикацията

Autors: Chervenkov, A. G., Chervenkova, T. V., Hristova I. H.
Title: Investigation of inductive influence of high voltage power line on electrical equipment
Keywords: electromagnetic compatibility, electromagnetic disturbances, inductive penetrating, high-voltage power line.

Abstract: The harmful interference to low voltage lines and lines of communication and data, generated by overhead transmission high voltage line are investigated. The inductive penetration of electromagnetic interference in the low-voltage lines and communication lines located near overhead power lines for high voltage is analyzed. Their mutual inductance and inducted voltage in wire communication lines are calculated.

References

 1. Paul C. R., 1992, Introduction to Electromagnetic Compatibility, 2nd ed., New Jersey, John Wiley & Sons, Inc.
 2. Habiger E., 1998, Electromagnetic Compatibility, Heidelberg, Hüthig Verlag.
 3. Калантаров П.Л, 1986, Расчет индуктивностей, Ленинград, Энергоатомиздат.
 4. Генков Н. Т., 1990, Механична част на електрическите мрежи, София, ТУ-София.
 5. Червенкова Т.В., 2013, Източници на електромагнитни смущения и начините на проникването им в електротехнически обекти, Годишник на ТУ-Сливен, том 5, стр. стр. .
 6. Харлов Н.Н., 2007, Электромагнитная совместимость в электроэнергетике., Томск, Издательство ТПУ.

Issue

Energetika, issue 6, 2013, Bulgaria, Sofia, Energetika, ISSN 0324-1521

Full text of the publication

Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание