Оригинал (Original)
Автори: Стоилова, В. Т.
Заглавие: Модели на транспортния трафик в автомагистрали- I част
Ключови думи: Транспортен трафик, модели на транспортния трафик

Абстракт: Направен е обзор на математически модели и формални апарати на прилагани при формализация на процеси в транспортен трафик. Тези фор-мални модели се използват при дефиниране и решаване на задачи за управление на транспортни потоци с различни приложения.Моделите са класифицирани според различни прилагани критерии.

Библиография

  1. , 1950, , , , <>,

Издание

Научна конференция Автоматика" в рамките на "Дни на науката", том 63, брой 1, стр. стр. 63, 2013, България, Созопол, ТУ-Софоя, ISSN 1311-0829

Пълен текст на публикацията

Autors: Stoilova, V. T.
Title: HIGHWAY TRAFFIC MODELS -Part I
Keywords: Transport traffic, traffic models

Abstract: An overview is presented concerning the different mathematical models and formal relations used for the formalization of the system behavior in transport flows. These formal models are implemented for the definition and solution control problems for traffic flows with various applications. The models are classified applying several sets of criteria.

References

  1. , 1950, , , , <>,

Issue

Automatics 2013, vol. 63, issue 1, pp. 63, 2013, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISSN 1311-0829

Full text of the publication

Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание