Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Димов, Д. С.
Заглавие: КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПЕРСОНАЛА ВЪВ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Ключови думи: оценка на представянето, критерии, компетенции, иновационна дейност, високотехнологични предприятия

Библиография

  Издание
  списание Индустриален мениджмънт, брой 2, стр. стр. 64-73, 2013, България, София

  Autors: Dimov, D. S.
  Title: PERFORMANCE APPRAISAL CRITERIA AND INDICATORS OF THE PERSONNEL IN HIGH-TECH ENTERPRISES
  Keywords: performance appraisal, criteria, competencies, innovation activity, high-tech enterprises

  References

   Issue
   Industrial Management magazine, issue 2, pp. 64-73, 2013, Bulgaria, Sofia

   Вид: статия в списание

   Въведена от: гл. ас. д-р Димчо Стефанов Димов