Оригинал (Original)
Автори: Тиянов И., Ружеков, Г. Т.
Заглавие: СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН СТЕНД “ВЯТЪРЕН ГЕНЕРАТОР"
Ключови думи: Моделиране, ПЛК, Системи за управление, „СКАДА” система

Абстракт: Развитието на вятърната енергия продължава, независимо от проблемите, които произтичат от използването ѝ. Това поражда необходимостта от нови разработки в тази област. В статията е представен подход, използващ мултидисциплинарен лабораторен стенд, на който се провеждат изследвания. Стенда се намира в лаборатория: "Хидроенергетика и хидравлични турбо машина" в катедра „Хидроаеродинамика и хидравлични машини”, към Енергомашиностроителен факултет, Техническия университет - София. За този лабораторен стенд се разработва система, която ще позволи автоматизацията на процесите и на провежданите експерименти.

Библиография

  Издание

  НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 2013, стр. стр. 5, 2013, България, Созопол, ISSN 1314-0442

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Tiyanov I., Ruzhekov, G. T.
  Title: MULTIDISCIPLINARY WIND STAND “WIND POWER GENERATOR”
  Keywords: Control system, Modeling, PLC, Power plant, SCADA, Wind generator

  Abstract: Development of wind energy continues, regardless of the problems that arise from its use. It is therefore imperative that research in this area to continue. One possible approach to such studies is the use of laboratory bench on which to conduct research. Use existing laboratory bench at the Laboratory “Hydropower and hydraulic turbo machine” at the department of Hydroaerodynamics and Hydraulic Machines, Faculty of Power Engineering and Power Machines, Technical University of Sofia. For this laboratory bench is developed control system that will allow the automation of the processes of conducting experiments.

  References

   Issue

   Nationa Student Conference 2013, pp. 5, 2013, Bulgaria, Sozopol, ISSN 1314-0442

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум