Оригинал (Original)
Автори: Иванчева, В. М., Господинова Е. А.
Заглавие: ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА НИВО И ТЕМПЕРАТУРА НА ТЕЧНОСТИ В РЕЗЕРВОАРИ И ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРЕДАВАНЕТО НА ДАННИ
Ключови думи: информационна система, измервателен преобразувател, контролер, софтуер, обем, ниво, температура, магнитострикционен преобразувател

Абстракт: В тази статия е разгледана една съвременна автоматизирана нивомерна система за измерване на ниво и температура на течности и програмното осигуряване на предаване на данни. Системата получава данни за състава и количеството гориво от сонди, които са инсталирани във вътрешността на резервоарите за съхранение на гориво. Нивомерната система включва магнитострикционна сонда, контролер и специализиран софтуер за предаване на данни.

Библиография

  Издание

  Годишник на Технически Университет, том 63, брой 2, стр. стр. 283-290, 2013, България, София, ТУ- София, ISBN ISSN 1311-0829

  Издателските права се държат от Годишник на Технически Университет - София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Ivancheva, V. M., Gospodinova Е.A.
  Title: SYSTEM FOR MEASURING THE LEVEL AND TEMPERATURE OF LIQUIDS IN TANKS IN THE LABORATORY AND SOFTWARE DATA TRANSMISSION
  Keywords: information system, measuring transducer, controller, software, volume, level, temperature, a magnetostrictive transducer

  Abstract: In this article is considered a modern automatic leveling systems for measuring the level and temperature of liquids and software for the data transmission. The system receives information about the composition and the amount of fuel of probes that are installed inside the storage tank of fuel. Leveling systems include magnetostrictive probe, controller and software for the transmission of data.

  References

   Issue

   Proceedings of the Technical University, vol. 63, issue 2, pp. 283-290, 2013, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISBN ISSN 1311-0829

   Copyright Годишник на Технически Университет - София

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум