Оригинал (Original)
Автори: Николов, Е. К., Николова, Н. Г.
Заглавие: Репетитивна режектираща смущенията DRC-система за управление на робот-манипулатор FANUC M-430iA/4FH
Ключови думи: Репетитивна ML-DRC-система за управление, филтрация на механични вибрации, робастен анализ

Абстракт: Предложена и анализирана е репетитивна ML-DRC-система за управление на индустриален робот-манипулатор. Изследвани са качеството и филтриращите свойства на системата да компенсира ефективно производствени механични вибрации. Представени са резултати от робастния анализ в условия на априорна неопределеност.

Библиография

  Издание

  Международна конференция Автоматика’2020, ФА, факултет АВТОМАТИКА, 03 - 07 юни 2020г., Созопол, България, том 70, брой 2, стр. стр. 37, 2020, България, Созопол, Издателството на Техническия университет – София, ISSN 1311-0829
  Autors: Nikolov, E. K., Nikolova, N. G.
  Title: Repetitive DRC-system of robot manipulator FANUC M-430IA/4FH
  Keywords: Repetitive ML-DRC-system, mechanical vibration filtration, robust anal¬ysis

  Abstract: A repetitive ML-DRC-system for an industrial robot manipulator has been proposed and analyzed. The performance and filtering properties of the system to ef-fectively compensate for production mechanical vibrations have been studied. Re-sults of robust analysis in conditions of a priori uncertainty are presented

  References

   Issue

   International International Conference Automatics 2020, vol. 70, issue 2, pp. 37, 2020, Bulgaria, Sozopol, Publishing House of Technical University of Sofia, ISSN 1311-0829

   Вид: публикация в международен форум