Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Банов, И. П., Иван Николов Димчев., Велчо Дамянов.
Заглавие: Лабораторен стенд на еднозонова система за климатизиране на въздуха с двустепенно оползотворяване на топлината на изхвърляния въздух посредством рекуперативен топлообменен апарат и вградена термопомпа
Ключови думи: Климатизация на въздуха, термопомпа, хладилна машина, система за оползотворяване топлината на изхвърляния въздух, енергийна ефективност, енергийни разходи

Абстракт: Лабораторният стенд дава възможност да се изследва при различни експлоатационни условия еднозонова система за климатизиране на въздуха с двустепенно оползотворяване на топлината на изхвърляния въздух посредством рекуперативен топлообменен апарат и вградена термопомпа в режим на отопление, охлаждане и изсушаване, вентилация, „free-cooling“ и рециркулация в границите от 0 до 100%.Въведен е в експлоатация и на него са проведени изпитания в три режима – отопление, вентилация и охлаждане; Климатичната инсталация поддържа зададените параметри (t,°C) в границите ±1,5°C при променливи външни въздействия, което съответства на категория B съгласно действащата НАРЕДБА №15. Доказана е работоспособността на инсталацията; Лабораторният стенд ще се използва, както за научно-изследователсканаучно-изследователска дейност в катедра „Топлинна и хладилна техника“, така и за обучение на студентите от специалност „Топлотехника“.

Библиография

  1. Банов И. П., 2012, Въздухообработваща централа за външен въздух с използване топлината на отработения въздух чрез рекуперативен топлообменен апарат и термопомпа, Созопол, България, 16-19.09.2012, <Научна конференция ЕМФ 2012>, Технически университет

Издание
XVIII Научна конференция с международно участие ЕМФ 2013, том I, стр. стр. 261-266, 2013, България, Созопол, ТУ - София, ISSN 1314-5371

Пълен текст на публикацията

Autors: Banov, I. P., Dimchev I.N., Damyanov V.
Title: Laboratory stand of single-zone air conditioning system with two-stage heat recovery of exhaust air through recuperative heat exchanger and built-in heat pump
Keywords: Air-conditioning, heat pump, refrigeration, heat recovery system, energy efficiency

Abstract: The laboratory stand allows the single-zone air conditioning system with two-stage heat recovery of exhaust air through recuperative heat exchanger and build-in heat pump to be studied under various operating conditions in heating mode, cooling and dehumidification, ventilation, free-cooling and recirculation from 0 to 100%.

References

  1. Банов И. П., 2012, Въздухообработваща централа за външен въздух с използване топлината на отработения въздух чрез рекуперативен топлообменен апарат и термопомпа, Созопол, България, 16-19.09.2012, <Научна конференция ЕМФ 2012>, Технически университет

Issue
XVIII National Scientific Conference With International Participation FPEPM 2013, vol. I, pp. 261-266, 2013, Bulgaria, Sozopol, TU- Sofia, ISSN 1314-5371

Full text of the publication