Оригинал (Original)
Автори: Алексиев, С. Л., Велев Е., Начев Н.
Заглавие: Подобряване на техническите параметри на хидромотор, чрез промяна на профила на геторната двойка
Ключови думи: хидромотор, моделиране, показатели, мощност

Абстракт: В настоящата статия е разгледан теоритичния модел чрез, който ще се подобри въртящия момент на хидромотора. Предложен е начин чрез който, без да се променя габарита на хидромотора се увеличава мощността му.

Библиография

  Издание

  XXII МНТК "АДП 2013", том 1, брой 1, стр. стр. 117, 2013, България, Созопол, ТУ-София, ISSN 1310-3946

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Aleksiev, S. L., Velev E., Nachev N.
  Title: Improving the technical parameters of hydromotor by changing profiles gerotor pair
  Keywords: hydraulic machine, gear couple, geroller, rolls

  Abstract:

  References

   Issue

   , issue 1, pp. 117, 2013, Bulgaria, ISSN 1310-3946

   Full text of the publication

   Вид: постер/презентация в международен форум