Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Андреев, О. Д., Колева, Н. В.
Заглавие: Методически подход за изследване на основните фактори, влияещи на клиента, за подпомагане вземането на решение за позициониране на CODP
Ключови думи: Методология за изследване, Очаквания на клиентите, Точка на контакт с поръчката на клиента, Ниво на кастъмизация

Абстракт: Съвременната пазарна действителност налага непрекъснато тенденция към индивидуализация на продукцията. Концепцията „Точка на контакт с поръчката на клиента“ (Customer Order Decoupling Point – CODP) е известен подход, чрез който се постига по-голямо разнообразие от крайни изделия, като в същото време се използват предимствата от стандартизацията/унификацията, с което се повишава повторяемостта на операциите за производство/монтаж на отделни компоненти, възли и на изделието като цяло. В настоящата публикация е разработен методически подход за изследване на основните фактори, влияещи на клиентите, с цел подпомагане вземането на решение на позициониране на CODP.

Библиография

 1. SHARMAN, G., 1984, The rediscovery of logistics, Harvard Business Review, том 62 (5), стр. стр. 71-80
 2. OLHAGER J. & B. ӦSTLUG, 1990, An Integrated Push-Pull Manufacturing Strategy, European Journal of Operational Research, том 45 (2-3), стр. стр. 135-142
 3. GIESBERTS P. & Van Der TANG, 1992, Dynamics of the Customer Order Decoupling Point: Impact on Information Systems for Production Control, Production Planning and Control, том 3 (3), стр. стр. 300-313
 4. VELEV M., O. ANDREEV & T. PANAYOTOVA, 2011, Using AHM Approach to Position CODP, Sofia, 27-28.07.2011, <Sofia>, SciTePress
 5. ДИМИТРОВ И., 2008, Управлението на логистичните вериги и вида на връзките между доставчика и клиента, Управление и образование, том 4 (1), стр. стр. 53-61
 6. АНДРЕЕВ O. & Н. КОЛЕВА, 2012, Фактори, определящи местоположението на точката на контакт с поръчката на клиента, Варна, 04-06.10.2012, <Варна>, ТУ-Варна
 7. RUDBERG M. & J. WINKER, 2004, Mass customization in terms of the customer order decoupling point, Production Planning & Control, том 43 (3), стр. стр. 445-458
 8. WIKNER J. & M. RUDBERG, 2005, Integrating Production and Engineering Perspectives on the Customer Order Decoupling Point, International Journal of Operations & Production Management, том 25 (7), стр. стр. 623 – 641
 9. OLHAGER J., 2003, Strategic Positioning of the Order Penetration Point, <http://www.renard2kanak.eu/documents/Supply_Chain_Managment_-_Readings_-_Strategic_Positioning_-A200.pdf>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 01.04.2011
 10. PANAYOTOVA T. & O. ANDREEV, 2012, Defining Permissible Customer Penetration Zone in Managing Complex Projects, Sozopol, 17-20.06.2012, <http://ssrn.com/abstract=2094262>, Social Science Research Network

Издание
XI-та Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг‘13“, стр. стр. 231-238, 2013, България, Созопол, ТУ-София, ISSN 1310-3946

Пълен текст на публикацията

Autors: Andreev, O. D., Koleva, N. V.
Title: A Methodological Approach for a Study of Key Factors Affecting Customers to Help the Company Decide About CODP Positioning
Keywords: Research Methodology, Customers’ Expectations, Customer Order Decoupling Point (CODP), Level of Customization

Abstract: Modern market realities require a continuously increasing product customization. The concept of Customer Order Decoupling Point (CODP) is a popular approach to increasing the diversity of end items, while taking advantage of standardization/unification due to increased repetitiveness of operations devoted to components and/or subassemblies manufacturing. In the present paper, a methodological approach is developed for conducting an empirical research to identify factors affecting customers when a managerial decision is to be made about the position of the CODP.

References

 1. SHARMAN, G., 1984, The rediscovery of logistics, Harvard Business Review, том 62 (5), стр. стр. 71-80
 2. OLHAGER J. & B. ӦSTLUG, 1990, An Integrated Push-Pull Manufacturing Strategy, European Journal of Operational Research, том 45 (2-3), стр. стр. 135-142
 3. GIESBERTS P. & Van Der TANG, 1992, Dynamics of the Customer Order Decoupling Point: Impact on Information Systems for Production Control, Production Planning and Control, том 3 (3), стр. стр. 300-313
 4. VELEV M., O. ANDREEV & T. PANAYOTOVA, 2011, Using AHM Approach to Position CODP, Sofia, 27-28.07.2011, <Sofia>, SciTePress
 5. ДИМИТРОВ И., 2008, Управлението на логистичните вериги и вида на връзките между доставчика и клиента, Управление и образование, том 4 (1), стр. стр. 53-61
 6. АНДРЕЕВ O. & Н. КОЛЕВА, 2012, Фактори, определящи местоположението на точката на контакт с поръчката на клиента, Варна, 04-06.10.2012, <Варна>, ТУ-Варна
 7. RUDBERG M. & J. WINKER, 2004, Mass customization in terms of the customer order decoupling point, Production Planning & Control, том 43 (3), стр. стр. 445-458
 8. WIKNER J. & M. RUDBERG, 2005, Integrating Production and Engineering Perspectives on the Customer Order Decoupling Point, International Journal of Operations & Production Management, том 25 (7), стр. стр. 623 – 641
 9. OLHAGER J., 2003, Strategic Positioning of the Order Penetration Point, <http://www.renard2kanak.eu/documents/Supply_Chain_Managment_-_Readings_-_Strategic_Positioning_-A200.pdf>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 01.04.2011
 10. PANAYOTOVA T. & O. ANDREEV, 2012, Defining Permissible Customer Penetration Zone in Managing Complex Projects, Sozopol, 17-20.06.2012, <http://ssrn.com/abstract=2094262>, Social Science Research Network

Issue
XIth International Scientific Conference “Management and Engineering’13”, pp. 231-238, 2013, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISSN 1310-3946

Full text of the publication

Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание

Въведена от: проф. д-р Огнян Димитров Андреев