Оригинал (Original)
Автори: Матеев, В. М., Терзова, А. И., Маринова, И. Й.
Заглавие: Експериментално определяне на електромагнитните свойства на
Ключови думи: магнитна проницаемост, резонансен метод, нано-ферофлуид

Абстракт: В тази статия са предложени метод и измервателна система за определяне на магнитната проницаемост на течни нано-ферофлуидни материали. Методът се основава на изменението на резонансната честота на измервателна намотка, предизвикано от изследваната течна феромагнитна проба. За определяне на изменението на честотата е предложена измервателна система, използваща прецизен импедансен анализатор Agilent 4294A, позволяващ определяне на честотата с точност до 1 mHz. Методът и измервателната системата са приложени за определяне на магнитна проницаемост на ферофлуидни проби от Fe3O4. Методът е високочувствителен и позволява изследване също на диамагнитни и парамагнитни материали, като изследваната проба може да бъде със сравнително малки размери.

Библиография

  Издание

  ММО-2013, стр. стр. 233-238, 2013, България, Созопол, ISSN 1313-9126

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Mateev, V. M., Terzova, A. I., Marinova, I. Y.
  Title: Experimental determination of electromagnetic properties of nano-ferrofluid material
  Keywords: magnetic permeability, resonant frequency measurements, nono-ferofluid materials.

  Abstract: In this work are presented methods and measurement system for magnetic permeability determination of ferrofluid materials. The method uses the resonance frequency change of measurement coil caused by tested material. The method is highly sensitive and it is suitable for dia- and para-magnetic materials investigation. Developed measurement system employs the Agilent 4294A precision impedance analyzer. Results for relative magnetic permeability of water based ferrofluid material with Fe3O4 nano-sized particles are presented in the work.

  References

   Issue

   MMO-2013, pp. 233-238, 2013, Bulgaria, Sozopol, ISSN 1313-9126

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум