Оригинал (Original)
Автори: Халова, Е. Й., Н. Кожухарова.
Заглавие: Специалност “Инженерна физика” – разработване на нов лабораторен практикум за “Физика 1"
Ключови думи: физика, лабораторен практикум

Библиография

  Издание

  Дни на физиката’2013, Сб. Популярни и научни доклади, стр. стр. 113-117, 2013, България, ТУ-София, ISSN 1313-9576
  Autors: Halova, E. Y., Kojuharova, N.
  Title: Specialty "Engineering Physics" - development of a new laboratory workshop for "Physics 1"
  Keywords: physics, laboratory practicum

  References

   Issue

   “Dni na fizikata v Tehnicheski universitet – Sofia”, pp. 113-117, 2013, Bulgaria, TU-Sofia, ISSN 1313-9576

   Вид: публикация в национален форум