Оригинал (Original)
Автори: Димитрова, М. И., Консулова, С. С.
Заглавие: Добри практики за работа с деца от уязвими групи
Ключови думи: vulnerable groups, opportunities, ethnic origin, equal acces

Библиография

  Издание

  , 2021, България,
  Autors: Dimitrova, M. I., Konsulova, S. S.
  Title: Good practices for working with children from vulnerable groups
  Keywords: vulnerable groups, opportunities, ethnic origin, equal access to quality education, integration

  References

   Issue

   , 2021, Bulgaria,

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.