Оригинал (Original)
Автори: Хинов, Н. Л., Арнаудов, Д. Д.
Заглавие: РЕЗОНАНСЕН ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ
Ключови думи: РЕЗОНАНСЕН ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ, ЗАРЕЖДАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ ЗА СЪХРАНЕН

Абстракт: Изобретението се отнася до различни схеми на резонансни преобразуватели с подобрени характеристики за зареждане на елементи за съхранение на енергия. Резонансният преобразувател за зареждане на елементи за съхранение на енергия се състои от мостов резонансен инвертор с ограничителни и обратни диоди,високочестотен съгласуващ (инверторен) трансформатор с две първични и множество вторични намотки, токоизправител без или с филтър и клетки на елемент за съхранение на енергия., при което променливо-токовият изход на резонансния преобразувател е свързан двете части на първичната намотка на инверторния трансформатор, а към вторичната му намотка е прикачен токоизправителят, зареждащ отделните клетки на елементите за съхранение на енергия. Инверторният трансформаторе с две идентични първични намотки и N на брой вторични, като броят на вторичните намотки е равен на броя на зарежданите елементи за съхранение на енергия. При използване на множество инверторни трансформатори (1.1), (1.2) .. (1.N)

Библиография

  Издание

  , 2021, България,

  Издателските права се държат от ТУ-София

  Autors: Hinov, N. L., Arnaudov, D. D.
  Title: RESONANCE CONVERTER FOR CHARGING ENERGY STORAGE ELEMENTS
  Keywords: RESONANCE CONVERTER, CHARGING OF ENERGY STORAGE ELEMENTS

  Abstract: The invention relates to various schemes of resonant transducers with improved characteristics for charging energy storage elements. The resonant converter for charging energy storage consists of a bridge resonant inverter with limiting and reverse diodes, a high-frequency matching (inverter) transformer with two primary and multiple secondary windings, a rectifier without or with a filter and cells of an energy storage element. , in which the alternating current output of the resonant converter is connected to the two parts of the primary winding of the inverter transformer, and to its secondary winding is attached the rectifier, charging the individual cells of the energy storage elements. The inverter transformer with two identical primary windings and N number of secondary, the number of secondary windings is equal to the number of charged elements for energy storage. When using multiple inverter transformers (1.1), (1.2) .. (1.N) each of them has two identical primary windings.

  References

   Issue

   , 2021, Bulgaria,

   Copyright ТУ-София

   Вид: патент/полезен модел, публикация в реферирано издание