Оригинал (Original)
Автори: Топалова, М. Д., Лазаров И. Ан.
Заглавие: МЕТОДИКА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА КИНЕМАТИЧНИ МОДЕЛИ НА МАШИНИ В СРЕДАТА НА CAD/CAM СИСТЕМАТА TOPSOLID
Ключови думи: кинематичен модел, обработващ център, CAD/CAM, TopSolid

Библиография

  Издание

  Автоматизация на дискретното производство, брой 3, стр. стр. 215, 2021, България, Издателство на ТУ-София
  Autors: Topalova, M. D., Lazarov I. An.
  Title: METHODOLOGY FOR DEVELOPING KINEMATIC MODELS FOR MACHINES WITH CAD/CAM SYSTEM TOPSOLID
  Keywords: Kinematic Model, Machining Center, CAD/CAM, TOPSOLID

  References

   Issue

   Automation of Discrete Production Engineeering, issue 3, pp. 215, 2021, Bulgaria, TU-Sofia

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание