Оригинал (Original)
Автори: Халова, Е. Й.
Заглавие: Мисии в овладяване на Марс през 2021
Ключови думи: Планети, Марс

Библиография

  Издание

  Дни на физиката’2021, Сб. Популярни и научни доклади, том 13, стр. стр. 27-35, 2021, България, София, Издателство на ТУ-София, ISSN 1313-9576

  Издателските права се държат от Издателство на ТУ-София

  Autors: Halova, E. Y.
  Title: Mars exploration missions in 2021
  Keywords: Planets, Mars

  References

   Issue

   Days of Physics at the Technical University - Sofia, vol. 13, pp. 27-35, 2021, Bulgaria, Sofia, Publishing house of TU-Sofia, ISSN 1313-9576

   Copyright Издателство на ТУ-София

   Вид: пленарен доклад в национален форум, публикация в реферирано издание